« terug naar vorige pagina

ZoHealthy jaarverslag 2020

Voorwoord directie

ZoHealthy Leefstijl & Preventie is een jong bedrijf dat in 2020 is verzelfstandigd met als doel breed invulling te geven aan het vergroten van het mentaal en lichamelijk welzijn door gezonde leefstijl en preventie van gezondheidsklachten. We werken vanuit de visie dat iedereen, van jong tot oud, steun en informatie kan gebruiken bij het nastreven van een gezonde leefstijl. We ontwikkelen, innoveren en organiseren diverse zorgprogramma’s. Waarmee we willen aansluiten op verschillende doelgroepen, zodat we op het individu gerichte, specialistische, laagdrempelige zorg op maat kunnen leveren.

Voorheen was deze zorg onderdeel van het aanbod van Zorroo (Zorgroep Regio Oosterhout & Omstreken) en de ketenzorg. Maar bij het volwassen worden van de Gli/COOL (Gecombineerde Leefstijlinterventie/Coaching op Leefstijl) is duidelijk geworden dat preventie en leefstijl los van de zorg kan staan. Deelname aan een leefstijl- of preventietraject is niet specifiek gerelateerd aan ziekte en kan buiten de zorg om plaatsvinden zonder tussenkomst van de huisarts. De doelgroepen kunnen rechtstreeks benaderd worden en er is veel samenwerking met het sociaal domein, bedrijven en verenigingen. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een aparte organisatie.

Het jaar heeft een vliegende start gekend met Stoppen met roken, Overgewicht te lijf en Fit 4 Fun welke verder gaan onder de vlag van ZoHealthy Leefstijl & Preventie. Gezien de snelheid van de ontwikkeling van programma’s en de toename van de deelnemersaantallen is de verwachting dat ZoHealthy eind 2022 op eigen benen zal kunnen staan en de steun van Zorroo beëindigd kan worden.

Het aanbod van ZoHealthy wordt aangevuld met professionele ondersteuning en innovatieve oplossingen voor een betere toegankelijkheid van (gespecialiseerde) huisartsenzorg met de volgende labels: ZoHealthy Huisartsen Chirurgie, ZoHealthy Huisartsen Uro-gynaecologie en ZoHealthy Praktijkmanagement & Flexpool.

Zoals bij vele organisatie heeft Covid-19 ook zijn weerslag gehad op de uitvoering van onze programma’s. De groepsbegeleidingen zijn medio maart gestopt. Door snelle overschakeling op online coaching via WeSeeDo hebben we onze zorg kunnen continueren en hebben de coaches contact kunnen onderhouden met de deelnemers. In eerste instantie hebben we de begeleiding online alleen individueel aangeboden, maar later heeft ook de groepsbegeleiding online vorm gekregen

Ondanks alle inspanningen om deelnemers door te behandelen tijdens Covid-19, hebben we te maken gehad met een daling van het aantal nieuwe deelnemers. Veel mensen bleken huiverig om een nieuw traject te starten in deze bijzondere tijd.

Covid-19 heeft duidelijk gemaakt dat in dit soort gezondheidscrises de aandacht voor gezonde leefstijl en preventie noodzakelijk is.

ZoHealthy Leefstijl & Preventie

ZoHealthy Leefstijl & Preventie heeft in 2020 een aanbod van drie leefstijlprogramma’s: Overgewicht te lijf, Stoppen met Roken en Fit 4 Fun (kinderen 8-16 jaar).

Overgewicht te lijf
Dit programma richt zich op volwassenen met overgewicht die willen werken aan het bereiken van een gezonde leefstijl en het verliezen van gewicht. Het is een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) of Coaching op Leefstijl (CooL), wat betekent dat met de juiste indicatie deelname volledig vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Het traject bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken en duurt 1 of 2 jaar. Deelnemers worden gecoacht op alle aspecten van leefstijlverandering, bewegen, roken, alcoholgebruik, voeding, ontspanning en psychische gezondheid. In 2020 zijn er 1131 deelnemers aan het programma.

Dit jaar hebben veel leefstijlcoaches zich bij ZoHealthy aangesloten. Waarmee het aantal leefstijlcoaches werkend onder het ZoHealthy-label komt op 36. De reden voor aansluiting is de goede inhoudelijke en organisatorische (administratie, PR & communicatie) ondersteuning, waardoor leefstijlcoaches meer tijd kunnen vrijmaken voor de coaching. De naamsbekendheid van ZoHealthy onder leefstijlcoaches groeit naarmate er meer leefstijlcoaches zich hebben aangesloten. Nieuwe coaches volgen een inwerktraject waarna ze zelfstandig onder de ZoHealthy paraplu in hun eigen regio aan de slag kunnen.

Waar we trots op zijn

 • De inhoud van het programma wordt continue doorontwikkeld. Veranderende richtlijnen van het o.m. Het Voedingscentrum worden steeds geïmplementeerd.
 • Het clientvolgsysteem met declaratiemogelijkheden waarin alle verplichte indicatoren kunnen worden bijhouden door coaches is in gebruik genomen.
 • Dit programma wordt ook in de Turkse taal aangeboden voor Turkse vrouwen. De informatie op de website en flyermateriaal is ook in de Turkse taal beschikbaar gemaakt.
 • Verwijzing vanuit de eerste lijn naar Overgewicht te lijf is in 2020 ook mogelijk via ZorgDomein en VipLive.

Stoppen met roken
Volwassenen die willen stoppen met roken kunnen door een ZoHealthy stopcoach worden begeleid. De begeleiding kan individueel, in groepsverband, telefonisch en online plaatsvinden met specialisatie voor begeleiding bij een kinderwens of pre-operatief. De stoppen-met-rokenbegeleiding valt volledig onder de basisverzekering van de meeste zorgverzekeraars en deelname heeft geen invloed op je eigen risico. In 2020 zijn er 1304 deelnemers gestart met deze begeleiding.

Waar we trots op zijn

 • Er zijn 13 stopcoaches en 6 praktijkondersteuners (POH’s) actief om deelnemers te begeleiding bij stoppen met roken.
 • De Nu stopen met roken app ter ondersteuning van de begeleiding van de coach is beschikbaar gemaakt in ZoHealthy huisstijl. De app kan ook door niet-deelnemers worden gebruikt.
 • Er wordt goed samengewerkt met verschillende ketenpartners (verloskundigen, specialisten van het Amphia ziekenhuis, apothekers, etc.) in de regio om stoppen met roken bereikbaar te maken voor diverse doelgroepen.
 • ZoHealthy ondersteunt de rookvrije generatie en de rookvrije start (voor zwangeren) door initiatieven op het gebied van het rookvrij maken van omgevingen waar veel kinderen zich bewegen.
 • ZoHealthy legt zich toe op het mede-realiseren van de doelstellingen zoals gesteld in het lokale en nationale Preventieakkoord.
 • Deelname aan het onderzoek van Maastricht University naar de Very Brief Advice (VBA)-methode waarmee huisartsen op een laagdrempelige en niet confronterende wijze stoppen met roken onder de aandacht kunnen brengen van hun patiënt. In het onderzoek wordt VBA vergeleken met het huidige stoppen-met-rokenadvies. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in vakblad voor longziektes in de eerste lijn Primary Care Respiratory Medicine.
 • De stoppen-met-rokenbegeleiding wordt ook in de Turkse taal aangeboden voor Turkse vrouwen. De informatie op de website en divers flyermateriaal is ook in de Turkse taal beschikbaar gemaakt.
 • Verwijzing via vanuit de eerste lijn naar het Stoppen-met-rokenprogramma is in 2020 ook mogelijk via ZorgDomein.

Fit 4 Fun
Fit 4 Fun is een gevarieerd sportprogramma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil helpen veranderen van kinderen met overgewicht samen met hun ouders en/of verzorgers. ZoHealthy biedt het Fit 4 Fun programma aan voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar in de gemeente Oosterhout en Made.

Waar we trots op zijn

 • In de zomer is het Fit 4 Fun-werkboek ontwikkeld en in gebruik genomen door de deelnemers van het programma en hun ouders. Het werkboek bevat duidelijke informatie over gezonde leefstijl, is gebruiksvriendelijk en bevat werkbladen waarmee ouder en kind aan de slag kunnen tijdens het programma.
 • Er is van start gegaan met een nieuw team van andere zorgprofessionals: een beweegcoach, kinderpsycholoog, kinderfysiotherapeut en kinderdiëtist. Samenwerking met dit team is erop gericht het kind samen met de ouders een gezonde leefstijl aan te leren en plezier te krijgen in bewegen.
 • Tijdens corona heeft het team online met de kinderen contact gehouden zodat deze, binnen hun eigen mogelijkheden, thuis konden blijven bewegen.

Gezonde leefstijl in bedrijf
Gezonde leefstijl in bedrijf begeleidt organisaties bij het versterken van de diens vitaliteit. Met ons maatwerkaanbod, afgestemd op de interne behoefte van de organisatie, krijgen medewerkers de handvatten om zelf te kunnen werken aan het bereiken van een gezonde leefstijl. Het coachingsaanbod richt zich op stoppen met roken, het bereiken van een gezond gewicht, gezonde voeding, beweging en ontspanning en zal in de toekomst worden uitgebreid.  

Waar we trots op zijn

 • In 2020 zijn we gestart met de ontwikkeling van Gezonde leefstijl in bedrijf. De pilot voor het basisaanbod ligt op de plank voor start in 2021.

De Gekroonde Bel
Medio juni 2020 is de nieuwe locatie, De Gekroonde Bel, van ZoHealthy in gebruik genomen. Met de individuele- en groepscoaching in deze oude brouwerij aan de Bredaseweg in Oosterhout is een fijne, niet-klinische plek gecreëerd waar iedere deelnemer zich thuis kan voelen. De uitstraling en sfeer van het pand passen bij wat ZoHealthy voor ogen heeft op het gebied van leefstijl en preventie, deze moet voor iedereen toegankelijk zijn. Diverse leefstijlcoaches zullen hier in 2021 een eigen werkplek vinden.

De Gekroonde Bel zal in de toekomst door medewerkers van andere ZoHealthy-labels gaan fungeren als werkplek, als ook voor POH-jeugd van Zorroo Zorg & Welzijn. Daarnaast is de locatie beschikbaar voor verhuur aan externen voor bijeenkomsten, vergaderingen etc. In 2020 is hier, vanwege coronarestricties, minder vraag naar geweest.

PR & Communicatie
In 2020 is ZoHealthy’s huisstijl, on- en offline zichtbaarheid en eigen PR-materiaal verder ontwikkeld en gefinetuned. Met als doel de naamsbekendheid, zichtbaarheid en vertrouwdheid voor de deelnemers en ketenpartners beter over het voetlicht te brengen. Hiervoor zijn diverse middelen ingezet, zoals nieuwsbrieven, foldermateriaal, werkboeken, inrichting De Gekroonde Bel etc.

Kwaliteit

 • Binnen ieder programma heeft de kwaliteit van het aanbod een voortdurende prioriteit. Alle coaches staan geregistreerd in een kwaliteitsregister behorend bij hun diverse aandachtsgebieden. Ook vindt er regelmatig intervisie, scholing, e-learning en coaching on the job plaats. Tijdens corona is dit online gewaarborgd.
 • Ook wordt doorontwikkeling van de diverse programma’s regelmatig geagendeerd op basis van terugkoppeling van ketenpartners, coaches en deelnemers.

Focus 2021

 • In 2021 zal het programma aanbod worden uitgebreid met twee nieuwe programma’s waarvan de focus ligt op het bereiken van een gezond slaappatroon en het nemen van grip op alcoholgebruik, beide aandachtsgebieden zijn onderdeel van een gezonde leefstijl: Grip op alcohol en Beter slapen.
 • Het online deelnemerstevredenheidsonderzoek zal in gebruik genomen worden om de tevredenheid zowel kwalitatief als kwantitatief te kunnen monitoren.
 • In 2022 moet de werkvloer van alle organisaties in Nederland van overheidswege rookvrij zijn. De focus in de tweede helft van 2020 zal liggen op het ondersteunen en begeleiden van organisaties bij deze transitie.
 • Uitbreiding van de aansluiting bij andere gezondheidsprofessionals en specialisten in het ziekenhuis die betrokken zijn bij de schadelijke gevolgen van een rookverslaving. ZoHealthy wil fysiek aanwezig zijn in het ziekenhuis voor stoppen-met-rokenbegeleiding. (Amphia en ElizabethTweeSteden ziekenhuis), zodat deze begeleiding voor de patiënt in het ziekenhuis makkelijk toegankelijk is.
 • Om de stoppen-met-rokenbegeleiding uit te breiden zullen hiervoor in aanmerking komende leefstijlcoaches worden opgeleid om deze begeleiding ook te kunnen uitvoeren.
 • Start van ontwikkeling van het programma Leefstijl en zwangerschap waarvoor ZoHealthy is benaderd door verloskundigen. Een ongezonde leefstijl vergroot de kans op complicaties tijdens en na de zwangerschap.
 • Ontwikkeling van een programma gericht op gezonde leefstijl na kanker. Hiervoor zijn de eerste contacten al gelegd met eventuele samenwerkingspartners. In 2021 zal verder onderzocht worden wat de raakvlakken zijn en waar kansen liggen voor eventuele samenwerking.
 • Het oprichten van een werkgroep welke zich zal zich richten op het verder uitbouwen, fine-tunen, actueel maken van het bestaande programma Overgewicht te lijf.
 • Het clientvolgsysteem zal verder uitgebreid worden met een handige functie voor directe terugkoppeling naar de verwijzer. Ook zal de performance gebruiksvriendelijker worden.
 • Onze rol in de regio verder uitbouwen door nauwe samenwerking met gemeenten, partners uit het sociale domein, ketenpartners, tweedelijns zorg en zorgverzekeraars. De gemeente Oosterhout ziet ZoHealthy als belangrijke partner op het vlak van leefstijl en preventie voor de volledige breedte van de samenleving. In 2021 zal dit verder ontwikkeld worden (bijvoorbeeld bij langer zelfstandig thuis wonen voor senioren of eenzaamheid bij jeugd).
 • Door middel van diverse PR-activiteiten naamsbekendheid verwerven onder de lokale doelgroepen en het belang van gezonde leefstijl en preventie breed uitdragen.

Gespecialiseerde huisartsenzorg

In 2020 hebben de kaderhuisartsen uro-gynaecologie en huisartsen chirurgie spreekuren gedraaid. Beide verlopen zeer voorspoedig en er zullen in 2021 meerdere programma’s worden toegevoegd aan dit onderdeel. Met de uitbreiding is ook gekozen voor een aparte B.V. Eind 2020 is ZorrooPLUS opgericht. In deze B.V. zullen alle anderhalve lijnsactiviteiten worden gehuisvest. Dit betekent dat uro-gynaecologie en huisartsen chirurgie ook overgezet zullen worden naar deze B.V. Alle ondersteunende diensten, waaronder het afsprakenbureau gaan ook over. Ook zal er een coördinator worden aangenomen voor het aansturen en ondersteunen van deze activiteiten.

ZoHealthy Uro-gynaecologie
2020 stond in het teken van verdere uitbreiding van de spreekuren van de kaderhuisartsen uro-gynaecologie. Er zijn in het gehele jaar 398 patiënten gezien, veel daarvan konden door flexibiliteit in de spreekuren en de directe communicatie met de patiënten op korte termijn worden gezien en gecontroleerd worden. Het is duidelijk geworden dat het spreekuur voldoet aan de verwachtingen en een plaats heeft verworven binnen de zorggroep Zorroo. Sinds dit jaar heeft de gynaecologische echo ook een belangrijke plaats ingenomen op het spreekuur.

Focus 2021

Onze ambitie is om ook urologische klachten te behandelen. Dit zal in 2021 met behulp van 2 continentie verpleegkundigen en in overleg met de urologen uit het Amphia ziekenhuis verder uitgewerkt worden. Tevens zullen er twee extra werkdagen per maand worden toegevoegd in 2021.

ZoHealthy Huisartsen Chirurgie
Ondanks Covid-19 heeft Huisartsen Chirurgie een goed jaar gehad. Alle behandelingen hebben, met de nodige extra voorzorgsmaatregelen, doorgang kunnen vinden zoals gewoonlijk.

ZoHealthy Flexpool
Binnen de huisartsenzorg is er een landelijk tekort aan doktersassistenten, praktijkondersteuners en huisartsen. Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het tekort aan doktersassistenten hebben we twee jaar geleden een start gemaakt met het uitbreiden van het aantal stageplekken binnen Zorroo. Hierdoor kunnen meer studenten kennismaken met het werk in een huisartsenpraktijk en positieve ervaringen daarmee opdoen. Met als doel dat een groter deel van de aankomende doktersassistenten kiest voor de huisartsenpraktijk. Dit betreft een oplossing voor de lange termijn.

Om op korte termijn huisartsenpraktijken te helpen kortdurende uitval onder doktersassistenten op te vangen hebben we per november ZoHealthy Flexpool opgericht. ZoHealthy Flexpool levert ervaren en goed opgeleide medewerkers voor huisartsenpraktijken aangesloten bij Zorroo.

Als er geen vraag voor invalwerk is, worden de medewerkers van de flexpool ingezet voor administratie binnen ZoHealthy Praktijkmanagement. Uiteraard hebben wij ook te maken met veel krapte op de arbeidsmarkt en ervaren we dat het niet eenvoudig is om ervaren doktersassistenten aan te trekken.

Focus 2021

In 2021 zal de ZoHealthy Flexpool worden uitgebreid met meer ervaren doktersassistenten, een praktijkmanager (i.o.) en een manager. Naast spoedaanvragen is de wens om ook meer langdurige opvang te gaan invullen. We willen de pool uitbreiden met praktijkmanagers, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en eventueel een samenwerking opzetten met waarnemende huisartsen.

ZoHealthy Praktijkmanagement
ZoHealthy Praktijkmanagement is opgestart vanuit het beschikbaar komen van gelden vanuit de zorgverzekeringswet om financiële ruimte te creëren voor de inzet van een praktijkmanager in de huisartsenpraktijk. Zodat de toenemende druk op de huisartsen kan worden verlicht. Om dit voor alle bij Zorroo aangesloten praktijken aantrekkelijk te maken is deze dienst in het leven geroepen. In eerste instantie vooral gericht op het leveren van ondersteunende diensten, zoals kantoorautomatisering, andere ICT-vraagstukken, associaties, personeelsvraagstukken, accreditatie en praktijkovernames. In 2020 is er met name gebruik gemaakt van diensten op het gebied van kantoorautomatisering, ICT en accreditatie. Dit jaar is de focus gericht geweest op de uitbreiding van diensten en het inrichten van het back-office.

Focus 2021

In 2021 zal een verdere professionaliseringsslag gemaakt worden. Met name het back-office zal verder geautomatiseerd worden. Er zal een manager praktijkmanagement worden aangenomen, en er zal uitbreiding moeten komen binnen de afdeling ICT. Hiermee hopen we nog meer praktijken op dit vlak te kunnen ondersteunen en te kunnen ontwikkelen. Verder zal er een structuur opgezet worden waaraan alle praktijkmanagers binnen Zorroo deelnemen. Met deze structuur hopen we een betere afstemming te krijgen met de praktijken. Ook zal er gestart kunnen worden met het gericht scholen van managers om de kwaliteit en kennis op een hoger niveau te krijgen.